Nadzorna provera IMS sistema

Dana 31.08.2021. godine izvršena je eksterna nadzorna provera celokupnog IMS sistema (SRPS 9001:2015, SRPS 14001:2015 I SRPS 45001:2018).

Privredno društvo Rudnik i flotacija Rudnik nije imalo ni jednu neusaglašenost sistema tokom ove provere a posebno je prepoznato poslovanje privrednog društva u posebnim uslovima (Covid 19) kao preduzete mere za održavanje zdravlja i zaštite zaposlenih, proizvodnje, kontinuiteta rada i ispunjenja poslovnih planova. Nadzorna provera je izvršena od strane akreditovane sertifikacione kuće WRG a resertifikacija sistema je planirana za 2022. godinu.